Studentský parlament

Studentský parlament (dále jen SP) byl založen v roce 2011. Vzešel s iniciativy studentů. Je to nezávislé demokratické seskupení zástupců tříd Trivis Jihlava studentů naší školy a je prostředníkem mezi vedením školy a studenty. Studenti si volí své dva zástupce, kteří mají na schůzi SP hlasovací právo. Z každé schůze se pořizuje zápis, který je následně odevzdán na vedení školy. SP také organizuje mimo jiné různé projekty, odborné přednášky, zábavné akce a exkurze.