Příjímací řízení

Obor vzdělání : bezpečnostně právní činnost (nově i možnost specializace „požární technik“)

Čtyřleté denní vzdělávání (kód 68-42-M/01) – nejvyšší možný počet přijímaných uchazečů je 90.

Přihlášku s razítkem lékařem (stvrzená zdravotní způsobilost pro studium oboru 68-42-M/01) potvrzenou ředitelem základní školy je nutno doručit TRIVIS-SŠV a VOŠ Jihlava,s.r.o. do 1.3.2021.

V případě nenaplnění kapacity během 1. kola přijímacího řízení bude vypsáno 2. kolo.

Přijímací zkoušky se skládají ze 3 částí (60,6% – státní část, 30,3% –
výsledky dosažené v 8. a 9. ročníku základní školy, 9,1% – školní a mimoškolní aktivity, zájem a předpoklady ke studiu)

Na základě výsledků přijímacího řízení bude utvořen pořadník, na základě kterého bude bezodkladně zasláno přijatým uchazečům „Rozhodnutí o přijetí“ s poučením o dalším postupu.

Po obdržení tohoto rozhodnutí musí uchazeč do 10 pracovních dnů doručit řediteli TRIVIS-SŠV Jihlava, s.r.o. „Zápisový lístek“ získaný v základní škole. Když tak neučiní, bude na jeho místo přijat jiný uchazeč.

Nepřijatí uchazeči obdrží „Rozhodnutí o nepřijetí“.

 

ŠKOLNÉ

  • pro 4letou denní formu vzdělávání – 1840,- Kč za měsíc (18.400,- Kč ročně)

Školné je splatné ve dvou splátkách – první při podpisu Smlouvy o poskytnutí úplného středního vzdělání za úplatu, další pak vždy k 31.lednu a 30.červnu příslušného školního roku.

Školné je stanoveno s ohledem na výši cen nákladů za 1. pololetí roku 2017. V případě růstu cen nákladů může být školné v přiměřené míře upraveno.