Výsledky přijímacího řízení 2021

U přijímacího řízení bylo možno získat 100 bodů. Nejlepší z žáků (2021-5) získal 88,2 bodů. Poslední žák (2021-34), který byl přijat, získal 38,6b. Přijatí žáci se v určený čas dostaví k podpisu smlouvy.

Zákonný zástupce má právo požádat o nahlédnutí do spisu a vyjádřit se k podkladům vedoucích k vydání Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

Nepřijatí žáci se mohou odvolat. Odvolání je třeba podat písemně řediteli školy, a to ve lhůtě tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Lhůta 3 pracovních dnů je dodržena i tehdy, pokud je v poslední den lhůty odvolání podáno na poštu. V případě, že budete odvolání posílat poštou, je vhodné ho poslat doporučeně, nejlépe i s dodejkou.
Dodržení lhůty 3 pracovních dnů stanovené pro podání odvolání je naprosto nezbytné, protože opožděně podané odvolání by musel ředitel školy zamítnout.
Na odvolání není formulář je nutné uvést důležité údaje (jméno žáka, název školy, název oboru, podpisy zákonného zástupce a žáka) a důvody, proč se odvolání podává.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě odvolání nebo byl přijat na obor bez talentové zkoušky za předpokladu, že zápisový lístek uplatnil při přijetí do oboru s talentovou zkouškou (§ 60g odst. 7 školského zákona).  Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o. a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.