I-KAP II – učíme se ze života pro život

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364

Doba realizace projektu:

 1. 2. 2021 – 30. 11. 2023

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Tento přístup je předpokladem celkového zlepšení kvality výuky a rozvoje kompetencí a gramotností žáků. Projekt rovněž podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání ve smyslu volby stylu výuky a vhodných inovativních nástrojů, které zohledňují specifika všech žáků.

Dalším cílem je podpora kariérového poradenství prostřednictvím pravidelného setkávání kariérových poradců a jejich výměnou zkušeností. Zaměříme se rovněž na systematickou podporu vedení škol, především v oblasti pedagogického leadershipu a řízení pedagogického procesu prostřednictvím Regionální leadership akademie, s dopadem na učení žáků a jejich well-being.

ODKAZ NA ŠKOLNÍ ROK 2021-2022


Jednotlivé realizované hodiny ve školním roce 2022/2023:

 

 • Post Malone, Swae Lee – Sunflower – 1481, AJ – 2. A (8. 6. 2023)
  • Studenti 2. A se v rámci hodiny AJ zapojily do projektu EU – Učíme se ze života pro život. Cílem aktivity je získat přehled o nových slovech z anglického jazyka, procvičení anglické gramatiky, rozšíření slovní zásoby, ověřit schopnost porozumění a přeložení textu. Studenti si nejprve přečetli anglický text, zamysleli se nad jeho významem a možnými vynechanými slovy, během poslechu chybějící výrazy bez větších problémů doplnili. Po doplnění původního textu jsme text společně přeložili, což studentům nedělalo větší obtíže, až na některé idiomatické výrazy, kde se studentům podařilo společně odvodit jejich význam.
  • odkaz fotky
 • The Beatles – Here comes the sun – 1479, AJ – 1.B (8. 6. 2023)
  • Studenti 1. B při hodině AJ v rámci projektu EU – Učíme se ze života pro život doplňovali chybějící výrazy do anglického textu písničky na základě českého překladu textu písně. Cílem aktivity je ověřit porozumění lehčímu textu a schopnost doplnit vhodný překlad, rozšíření slovní zásoby v anglickém jazyce a procvičení gramatiky. Se studenty jsme se nejdříve zamysleli nad názvem písně, o čem by podle studentů mohla být. Studenti přicházeli s nápady jako například: konec zimy, začátek nového dne, zlepšení počasí, konec nějakého špatného období… Vesměs se shodli, že píseň bude pozitivní, někteří ji již znali. Studenti pracovali jednotlivě nebo ve dvojicích, kdy si nejprve přečetli český překlad textu, kde bez větších problémů našli pravopisné chyby. Následně se na základě překladu pokusili doplnit chybějící výrazy do anglického textu, nakonec si svůj překlad zkontrolovali poslechem písně. Podle poslechu si pak případné chyby sami opravili a společně jsme se zamysleli nad dalšími možnostmi překladu.
  • odkaz fotky
 • Ed Sheeran & Justin Bieber – I Don’t Care – 1482, AJ – 3. B (8. 6. 2023)
  • Studenti 3. B se v rámci hodiny AJ zapojily do projektu EU – Učíme se ze života pro život. Cílem aktivity je ověřit porozumění mluvenému slovu a dovednosti překladu. Studenti se nejprve seznámili s textem, přemýšleli nad jeho významem a možnými chybějícími výrazy. Během druhého poslechu se studentům podařilo doplnit většinu chybějících slov, text jsme následně přeložili, dále mluvili o jeho významu a poté společně zazpívali. Text pro studenty nebyl náročný, bylo pro ně nové jen pár slov.
  • odkaz fotky
 • Cloudové služby Office 365 – vytváření formulářů– 1619, INF – 1.B (6.6.2023)
  • Studenti 1.B  si při hodině Informatiky v rámci projektu „Učíme se ze života pro život“ vyzkoušeli cloudovou službu Forms praxi. Vytvořili formulář, test či dotazník, a to vše s podporou a materiály z IKAP II. Vyučující dbal na to, aby všichni plně porozuměli termínům z oblasti cloudových služeb.
  • odkaz fotky
 • Optika – Zobrazovací rovnice dutého zrcadla – 1195 / Zobrazovací rovnice vypouklého zrcadla – 1196, Fyz – 2.C (06. 06. 2023)
  • Žáci třídy 2.C si v hodině fyziky, v rámci projektu EU-Učíme se ze života pro život, měli možnost na praktických příkladech lépe pochopit a procvičit využití zobrazovacích rovnic zrcadel v praxi. Díky vizualizaci měli možnost lépe pochopit vznik obrazu, jeho velikost a polohu. Úzké propojení fyzikálních zákonů s praktickým užitím vedlo k zvýšení zájmů o daný předmět. Hodina byla členěna do tří částí. V první části bylo s žáky rozebráno zadání příkladů a nastíněn způsob řešení. V druhé části žáci samostatně vypracovávali, do připravených pracovních listů, jednotlivé příklady. Ve třetí části byla provedena řízená diskuze správných řešení.
  • odkaz fotky
 • Optika – Zobrazovací rovnice dutého zrcadla – 1195 / Zobrazovací rovnice vypouklého zrcadla – 1196, Fyz – 2.B (05. 06. 2023) 
  • Žáci třídy 2.B si v hodině fyziky, v rámci projektu EU-Učíme se ze života pro život, měli možnost na praktických příkladech lépe pochopit a procvičit využití zobrazovacích rovnic zrcadel v praxi. Díky vizualizaci měli možnost lépe pochopit vznik obrazu, jeho velikost a polohu. Úzké propojení fyzikálních zákonů s praktickým užitím vedlo k zvýšení zájmů o daný předmět. Hodina byla členěna do tří částí. V první části bylo s žáky rozebráno zadání příkladů a nastíněn způsob řešení. V druhé části žáci samostatně vypracovávali, do připravených pracovních listů, jednotlivé příklady. Ve třetí části byla provedena řízená diskuze správných řešení.
  • odkaz fotky
 • Optika – Zobrazovací rovnice dutého zrcadla – 1195 / Zobrazovací rovnice vypouklého zrcadla – 1196, Fyz – 2.A (05. 06. 2023) 
  • Žáci třídy 2.A si v hodině fyziky, v rámci projektu EU-Učíme se ze života pro život, měli možnost na praktických příkladech lépe pochopit a procvičit využití zobrazovacích rovnic zrcadel v praxi. Díky vizualizaci měli možnost lépe pochopit vznik obrazu, jeho velikost a polohu. Úzké propojení fyzikálních zákonů s praktickým užitím vedlo k zvýšení zájmů o daný předmět. Hodina byla členěna do tří částí. V první části bylo s žáky rozebráno zadání příkladů a nastíněn způsob řešení. V druhé části žáci samostatně vypracovávali, do připravených pracovních listů, jednotlivé příklady. Ve třetí části byla provedena řízená diskuze správných řešení.
  • odkaz fotky
 • Nezaměstnanost – křížovka – 236, PR – 2.C (2.6.2023)
  • Studenti třídy 2.C  byli aktivizování na začátku hodiny křížovkou. Téma hodiny bylo stanoveno na opakování pracovního práva k maturitní zkoušce.  Studenti pracovali ve dvojici. Nejprve měli doplnit křížovku z hlavy a až následně, pokud něco nevěděli, mohli následně použít pomůcky – sešit, internet. Vyluštěná křížovka posloužila jako užitečný podklad pro opakování a vyústila v diskuzi nad některými pojmy.
  • odkaz fotky
 • Lomené výrazy v tajenkách – 2747, Ma –  1.B (24.05.2023)
  • Studenti 1. B si v projektové hodině matematiky zábavnou formou procvičili zjednodušování algebraických výrazů. Vyřešený výsledek jim odhalil další písmeno tajenky. Toto zadání zvládli všichni poměrně bravurně. Bystřejší studenti pokračovali v další hodině náročnějšími magickými čtverci, kde bylo třeba upravit a sčítat ne čísla, ale algebraické výrazy po řádcích, sloupcích a na diagonálách. Luštění studenty motivovalo k procvičování algebraických úprav lépe než klasické „počítání“.
  • odkaz fotky
 • Jednoduché příklady AJ – 0134, Ma – 3.B  (24.05.2023)
  • Středoškolští studenti dostali stejné anglicky zadané početní příklady jako předtím jejich starší kolegové. Prokázali solidní jazykovou kompetenci v nečekané situaci, rozdíl kompetenční úrovně SŠ a VOŠ stupně školy byl ovšem patrný. Logicky zaměřené úlohy, pochopení smyslu i prověření znalostí matematiky občerstvily zavedené postupy výuky.
  • odkaz fotky
 • Jednoduché příklady AJ – 0134, AJ – 2.VD  (22.05.2023)
  • Studenti byli při suplované hodině poněkud zaskočeni anglicky zadanými početními příklady. Cílem bylo ověřit jazykovou kompetenci v nenadálé situaci a srovnat kompetenční úroveň SŠ a VOŠ stupně školy. Úlohy zaměřené více na logické uvažování a pochopení smyslu textu než na prověření znalostí matematiky ukázaly očekávatelné: studenti prokázali solidní znalost angličtiny, zadané úlohy včetně počítání úroku z bankovního vkladu vyřešili bez problémů. Ve zbytku hodiny jsme ještě prošli soustavu imperiálních jednotek pro délky, objem a hmotnost, jejich názvy, zkratky a převodní vztahy do dekadické soustavy SI. V diskuzi jsme ujasnili, proč musí středoevropský vzdělanec stále ovládat palce, stopy, galony, míle, a jak případné převody nejjednodušeji řešit prakticky.
  • odkaz fotky
 • Kde domov můj – 1239, DEJ – 1.B  (25.5.2023)
  • Žáci prvního ročníku si v hodině dějepisu ověřili znalost první sloky české státní hymny a získali přehled o jejím vzniku a historii. Žákům byly rozdány pracovní listy, které posloužily k rozvoji jejich čtenářské gramotnosti. Prvním úkolem žáků bylo vyhledat ve sloce české hymny chyby a opravit je. Po vypracování úkolu následovala kontrola správného řešení pomocí audio nahrávky české státní hymny. Druhým úkolem žáků bylo přečíst si narativní text pojednávající o vzniku a historii české hymny. Text obsahoval pravopisné chyby, které měli žáci najít a opravit. Žáci pracovali ve dvojicích. Po vypracování úkolu následovala kontrola správných odpovědí formou řízeného rozhovoru.
  • odkaz fotky
 • Moje kariéra – 2663, Český jazyk – 2.C  (18.5.2023)
  • Studenti 2.C začali hodinu českého jazyka v rámci projektu Učíme se ze života pro život řízeným dialogem s učitelem o tom, jak rozumějí pojmu kariéra, čeho chtějí v životě dosáhnout a co pro to můžou udělat. Následovala práce ve dvojicích. Studenti diskutovali o svých kariérních plánech a o tom, co pro to hodlají udělat. Z důvodu malého počtu mobilních zařízení si dotazník prohlédli ve dvojicích, nevyplňovali ho, ale poté ho dostali vytištěný jako pracovní list a zpracovali ho písemně. (Vyplnění si mohli udělat následně doma sami.)Po vyplnění pracovního listu diskutovali v expertních skupinách. Studenti pracovali velmi dobře, komunikace byla na úrovni. Hodina byla zakončena reflexí žáků, sebehodnocením.
  • odkaz fotky
 • Jan Hus a husité – 0961, Dej – 2.B (25.4.2023)
  • Žáci druhého ročníku si v rámci projektu IKAP2 – Učíme se ze života pro život – zopakovali učivo o Janu Husovi a husitech formou křížovky. Žáci pracovali samostatně nebo ve dvojicích a snažili se vyluštit tajenku křížovky. V ní se skrýval název bitvy, která završila husitské hnutí v Čechách a na Moravě. Po vypracování úkolu následoval rozbor správných odpovědí formou řízeného rozhovoru. Žák nebo dvojice žáků, kteří úkol vypracovali jako první a měli ho správně, byli ohodnoceni známkou výbornou.
  • odkaz fotky
 • Didaktická hra – 0528, INF – 1.A (24.4.2023)
  • Studenti 1. A v hodině informatiky v rámci výuky sdílení dokumentů vypracovali pracovní list v rámci projektu IKAP. V rámci aktivity měli studenti za úkol vytvořit dotazník a pomocí sdílení sesbírat odpovědi od svých spolužáků. Na závěr hodiny všechny sesbírané odpovědi vyhodnotili a v krátkosti představili svá zjištění a výsledky.
  • odkaz fotky
 • Slovní úloha v excelu – 0396, INF – 1.A (sk1) (20.4.2023)
  • Studenti 1. A v hodině informatiky v rámci výuky sdílení dokumentů vypracovali pracovní list v rámci projektu IKAP. V rámci aktivity měli studenti za úkol vyřešit slovní úlohu za pomoci Google tabulek, a to v pracovních skupinách ve sdíleném dokumentu. Na závěr hodiny jednotlivé pracovní skupiny krátce odprezentovali svá řešení.
  • odkaz fotky
 • Didaktická hra – 0528, ČJL – 4.A (20.4.2023)
  • Studenti 4.A si při hodině Českého jazyka v rámci projektu Učíme se ze života pro život procvičili a upevnili probranou látku. Didaktickou hrou byl AZ kvíz. Pro potřeby celé třídy byla ale jeho pravidla upravena. Studenti byli rozděleni do dvou skupin, ve kterých využili týmovou spolupráci. Základní trojúhelník s písmeny zůstal, ve výběru se skupiny střídaly, hra skončila, když byly zodpovězeny otázky ke všem písmenům. Studenti projevili velmi dobré znalosti a u maturity prý zazáří!
 • Slovní úloha v excelu – 0396, INF – 1.B (sk1) (19.4.2023)
  • Studenti 1. B v hodině informatiky v rámci výuky sdílení dokumentů vypracovali pracovní list v rámci projektu IKAP. V rámci aktivity měli studenti za úkol vyřešit slovní úlohu za pomoci Google tabulek, a to v pracovních skupinách ve sdíleném dokumentu. Na závěr hodiny jednotlivé pracovní skupiny krátce odprezentovali svá řešení.
 • Cloudové služby Office 365 – vytváření formulářů – 1619, SK – 1.A (19.4.2023)
  • Studenti 1.A SK2 si při hodině Informatiky v rámci projektu „Učíme se ze života pro život“ vyzkoušeli cloudovou službu Forms praxi. Vytvořili formulář, test či dotazník, a to vše s podporou a materiály z IKAP II. Vyučující dbal na to, aby všichni plně porozuměli termínům z oblasti cloudových služeb.
 • Reklama na mé povolání – 267, SK – 1.B (12.4.2023)
  • Studenti 1.B se v rámci hodiny SK zapojili do projektu EU – Učíme se ze života pro život. Cílem aktivity bylo vytvořit reklamu, která by dokázala zajímavě představit jejich budoucí povolání a zároveň i nadchnout. Reklama měla především poukázat na klady povolání a charakterové vlastnosti a schopnosti potřebné pro jeho výkon. Nejdříve každý student sepsal v bodech, co ho na jeho povolání láká, zhodnotil uplatnění, uvědomil si požadavky pro výkon profese. Po sepsání se žáci rozdělili do menších skupin, kde prodiskutovali sepsané body a snažili se vymyslet návrh reklamy (situace, prostředí, požadavky na člověka, slogan, vtip, hudba).
   Následně byl stanoven termín, do kterého každý svůj návrh zinscenoval a natočil, a v hodině ho dobrovolníci prezentovali před spolužáky. Závěrečná diskuze následovala až po zhlédnutí ukázek. Některá videa byla zvlášť povedená, že by mohla být využita například jako náborový materiál školy.
 • Znáš přírodní látky? – 2311, BI – 1.B (12.4.2023)
  • V rámci projektu IKAP2 – Učíme se ze života pro život – si žáci 1.B upevnili učivo zaměřené na přírodní látky. Samostatně nebo ve dvojicích vypracovali pracovní list. Nejdříve se seznámili s úvodním textem a potom odpovídali na zadané otázky. Ke konci hodiny dobrovolníci prezentovali svoji práci před ostatními spolužáky a jejich aktivita byla většinou ohodnocena kladně. Na závěr následovala otevřená diskuse k tématu.
 • Znáš přírodní látky? – 2311, BI – 1.A (12.4.2023)
  • V rámci projektu IKAP2 – Učíme se ze života pro život – si žáci 1.A upevnili učivo zaměřené na přírodní látky. Samostatně nebo ve dvojicích vypracovali pracovní list. Nejdříve se seznámili s úvodním textem a potom odpovídali na zadané otázky. Ke konci hodiny dobrovolníci prezentovali svoji práci před ostatními spolužáky a jejich aktivita byla většinou ohodnocena kladně. Na závěr následovala otevřená diskuse k tématu.
 • Nezaměstnanost – křížovka – 236, PR – PRS5 (4.4.2023)
  • Studenti v semináři PRS0 byli aktivizování na začátku hodiny křížovkou. Téma hodiny bylo stanoveno na opakování pracovního práva k maturitní zkoušce.  Studenti pracovali ve dvojici, jedna slečna sama. Nejprve měli doplnit křížovku z hlavy a až následně, pokud něco nevěděli, mohli použít pomůcky – sešit, internet. Nakonec k druhému kroku nedošlo. Skupina byla velmi šikovná a všechna úskalí křížovky zvládla. Vyluštěná křížovka posloužila jako užitečný podklad pro opakování a vyústila v diskuzi nad některými pojmy.
  • odkaz fotky
 • Nezaměstnanost – křížovka – 236, PR – PRS0 (3.4.2023)
  • Studenti v semináři PRS0 byli aktivizování na začátku hodiny křížovkou. Téma hodiny bylo stanoveno na opakování pracovního práva k maturitní zkoušce.  Studenti pracovali ve dvojici. Nejprve měli doplnit křížovku z hlavy a až následně, pokud něco nevěděli, mohli použít pomůcky – sešit, internet. Vyluštěná křížovka posloužila jako užitečný podklad pro opakování a vyústila v diskuzi nad některými pojmy.
 • Česká republika křížovky – 1000, Ze – 1.A (28.3.2023)
  • Žáci 1.A v hodině Zeměpisu spolupracovali na vyplňování křížovek k České republice. Po uplynutí 20 minut dostali možnost dohledat zbytek informací za pomoci mobilních zařízení. Po vyplnění křížovek se nad některými pojmy vedla diskuse.
  • odkaz fotky
 • Světová zdravotnická organizace – 0030, TV – 3.B (21.3.2023)
  • Žáci třetího ročníku si v rámci projektu IKAP2 – Učíme se ze života pro život – zopakovali učivo o Světové zdravotnické organizaci formou soutěže typu AZ kvíz. Žáci pracovali ve dvojicích, byl jim rozdán text, který si přečetli, a poté byla využita metoda paměťové mapy, kdy odpovídali na otázky v pracovním listě. Po vypracování následoval rozbor odpovědí a vyhodnocení, kdo měl nejvíce správných odpovědí. Každá dvojice žáků vymyslela ještě bonusovou otázku pro své spolužáky, na kterou museli odpovědět. Většina žáků si zapamatovala text a dokázala správně odpovědět. Uvědomili si význam Světové zdravotnické organizace jako koordinační složky v otázkách mezinárodního veřejného zdraví.
  • odkaz fotky
 • Světová zdravotnická organizace – 0030, PZPP – 1.B (20.3.2023)
  • Žáci třídy 1.B si v hodině PZPP, v rámci projektu EU – Učíme se ze života pro život. zopakovali učivo o Světové zdravotnické organizaci. Žákům byly rozdány pracovní listy, kde měli odpovědět dle svých vědomostí na určitá tvrzení metodou ano – ne. Poté jim byl rozdán text, v kterém měli najít správné odpovědi a porovnat zápisy v 1. a ve 2. sloupci. Žáci pracovali ve skupinkách po třech. Následoval rozbor prací zakončený řízenou diskuzí. V rámci motivace spolu skupinky soutěžily. Žáci si uvědomili význam Světové zdravotnické organizace.
  • odkaz fotky
 • Světová zdravotnická organizace – 0030, PZPP – 1.A (20.3.2023)
  • Žáci třídy 1.A si v hodině PZPP, v rámci projektu IKAP2 – Učíme se ze života pro život – zopakovali učivo o Světové zdravotnické organizaci, které jsme probírali na začátku školního roku. Žákům byly rozdány pracovní listy, kde měli odpovědět dle svých vědomostí na určitá tvrzení metodou ano – ne. Poté jim byl rozdán text, v kterém měli najít správné odpovědi a porovnat zápisy v 1. a ve 2. sloupci. Žáci pracovali ve dvojicích. Po porovnání úkolu následoval rozbor správných odpovědí a řízená diskuze správných řešení. Většina žáků uměla vyhledat v textu potřebné informace a správně vyhodnotit daný úkol, uvědomili si význam Světové zdravotnické organizace.
  • odkaz fotky
 • Realismus ve světové literatuře – 611, Český jazyk – 2.C (9.3.2023)
  • Studenti 2.C začali hodinu českého jazyka v rámci projektu Učíme se ze života pro život videem Revizor. (Protože video uvedené v materiálech nelze spustit, zvolila vyučující náhradní variantu.) Po zhlédnutí videa studenti ve dvojicích s mobily a tablety vyplňovali pracovní list – uvědomili si několik důležitých věcí ještě před probráním látky, lépe se pak navazovalo. Pracovali velmi dobře. Hodina byla zakončena reflexí žáků, sebehodnocením.
  • odkaz fotky
 • Římské číslice v dějinách – 1709, DEJ – 1.B  (2.3.2023)
  • Žáci prvního ročníku se v hodině dějepisu zaměřili na procvičení římských číslic a římsky psaných letopočtů. Znalost římských číslic je pro studium historie zásadní. Usnadňuje orientaci v pořadí panovníků na trůnu nebo napomůže rozpoznat římské letopočty na historických budovách. Žákům byly rozdány pracovní listy, které posloužily k rozvoji jejich matematické gramotnosti. Úkolem žáků bylo převést římské číslice na číslice arabské a naopak. Cílem této aktivity bylo nejen procvičení římských číslic, ale i uvědomění si jejich využití v běžném životě.  Žáci pracovali samostatně. Po vypracování úkolu následovala kontrola správných odpovědí formou řízeného rozhovoru. Žáci, kteří vypracovali úkol bez chyb, byli ohodnoceni známkou výbornou.
  • odkaz fotky
 • Justifying opinions – 102, Anglický jazyk – 3.B  (19.1.2023)
  • V rámci projektu IKAP2 – Učíme se ze života pro život – studenti třetího ročníku v hodině AJ pracovali s metodickým nástrojem, pomocí něhož si zopakovali a utřídili fráze, které je vhodné použít při prezentování a vysvětlování svých názorů. Studenti doplňovali fráze do modelového rozhovoru, následně pracovali ve skupinách, ve kterých pomocí daných frází vyjadřovali své názory na různá témata. Za domácí úkol pak měli jedno z témat písemně více rozpracovat.
  • odkaz fotky
 • Jak si najít skvělou práci – 2125, Český jazyk – 2.C  (19.1.2023)
  • Studenti 2.C začali hodinu českého jazyka v rámci projektu Učíme se ze života pro život řízeným dialogem s učitelem, nastínili své představy o budoucím povolání, zamysleli se nad tím, co si představují pod pojmem „skvělá práce“ a jakým způsobem  si takovou práci najít. Po shlédnutí videa a vyplnění pracovního listu si studenti uvědomili důležitost životopisu (sestavení, logičnost a důležité informace). Studenti pracovali velmi dobře, komunikace byla na úrovni. Hodina byla zakončena reflexí žáků, sebehodnocením.
  • odkaz fotky
 • Mechanika kapalin – Led ve vodě – 2461, Fyz – 2.C (18. 01. 2023)
  • Žáci třídy 2.C si v hodině fyziky, v rámci projektu EU-Učíme se ze života pro život, měli možnost na praktických příkladech lépe pochopit a procvičit využití Archimedova zákona v praxi. Díky vizualizaci měli možnost lépe pochopit vznik vztlakové síly působící na těleso ponořené do tekutiny a chování kapaliny při změně jejího skupenství. Úzké propojení fyzikálních zákonů s praktickým užitím vedlo k zvýšení zájmů o daný předmět. Hodina byla členěna do tří částí. V první části bylo s žáky rozebráno zadání příkladů a nastíněn způsob řešení. V druhé části žáci samostatně vypracovávali, do připravených pracovních listů, jednotlivé příklady. Ve třetí části byla provedena řízená diskuze správných řešení.
  • odkaz fotky
 • Mechanika kapalin – Led ve vodě – 2461, Fyz – 2.B (18. 01. 2023)
  • Žáci třídy 2.B si v hodině fyziky, v rámci projektu EU-Učíme se ze života pro život, měli možnost na praktických příkladech lépe pochopit a procvičit využití Archimedova zákona v praxi. Díky vizualizaci měli možnost lépe pochopit vznik vztlakové síly působící na těleso ponořené do tekutiny a chování kapaliny při změně jejího skupenství. Úzké propojení fyzikálních zákonů s praktickým užitím vedlo k zvýšení zájmů o daný předmět. Hodina byla členěna do tří částí. V první části bylo s žáky rozebráno zadání příkladů a nastíněn způsob řešení. V druhé části žáci samostatně vypracovávali, do připravených pracovních listů, jednotlivé příklady. Ve třetí části byla provedena řízená diskuze správných řešení.
  • odkaz fotky
 • Mechanika kapalin – Led ve vodě – 2461, Fyz – 2.A (18. 01. 2023)
  • Žáci třídy 2.A si v hodině fyziky, v rámci projektu EU-Učíme se ze života pro život, měli možnost na praktických příkladech lépe pochopit a procvičit využití Archimedova zákona v praxi. Díky vizualizaci měli možnost lépe pochopit vznik vztlakové síly působící na těleso ponořené do tekutiny a chování kapaliny při změně jejího skupenství. Úzké propojení fyzikálních zákonů s praktickým užitím vedlo k zvýšení zájmů o daný předmět. Hodina byla členěna do tří částí. V první části bylo s žáky rozebráno zadání příkladů a nastíněn způsob řešení. V druhé části žáci samostatně vypracovávali, do připravených pracovních listů, jednotlivé příklady. Ve třetí části byla provedena řízená diskuze správných řešení.
  • odkaz fotky
 • Cloudové služby Office 365 datová uložiště – 658, Inf – 2.C  (17.1.2023)
  • Studenti 2.C  si při hodině Informatiky v rámci projektu „Učíme se ze života pro život“ vyzkoušeli cloudovou službu OneDrive v praxi (nahrávaní souborů, nahrávání celých složek, a jejich sdílení mezi sebou.) a to vše s podporou a materiály z IKAP II. Vyučující dbal na to, aby všichni plně porozuměli termínům z oblasti cloudových služeb a uměli je aktivně a prakticky využívat.
  • odkaz fotky
 • Funkční styly – 658, Seminář z českého jazyka CJl5 – 4.A  (17.1.2023)
  • Studenti 4.A si v Semináři z českého jazyka v rámci projektu Učíme se ze života pro život zopakovali a upevnili znalosti o funkčních stylech, které jsou součástí ústní maturitní zkoušky. Studenti byli rozděleni do dvojic a sami vyhledávat odpovědi na otázky k funkčním stylům. Poté učitelka na dataprojektoru nasdílela různé texty a následovalo jejich zařazení do stylů. Hodina byla zakončena reflexí žáků, sebehodnocením. Projevili velmi dobré znalosti.
  • odkaz fotky
 • SI versus Imperial Measurement systems –1505, M – 4.B  (13.1.2023)
  • V hodině matematiky jsme připomněli soustavu imperiálních jednotek pro délky, objem a hmotnost; názvy, zkratky a převodní vztahy do dekadické soustavy SI. V diskuzi jsme si osvětlili, proč středoevropský vzdělanec stále potřebuje rozumět palcům, stopám, galonům, mílím, a jak v případě potřeby jednotky prakticky převést na „ty naše“. Studenti si uvědomili, že jazykové znalosti se v reálném životě snoubí s dalšími kompetencemi.
  • odkaz fotky
 • Lomené výraze v tajenkách – 2747, M – 1.A  (12.1.2023)
  • Hodina matematiky zpestřená v rámci projektu Učíme se ze života pro život luštěním tajenek. Písmena tajenky se prvňákům skryla za výsledky zjednodušování algebraických výrazů. Toto zadání zvládli dříve či později všichni. Bystřejším studentům byly předloženy magické čtverce 3×3. Luštění tajenky a „zapeklitost“ čtverců studenty motivovaly k procvičování neoblíbených algebraických úprav lépe než nudné „počítání“.
  • odkaz fotky
 • Jednoduché matematické příklady zadané v angličtině – 134, M – 4.B  (11.1.2023)
  • Matematika zaměřená na praktické problémy v příkladech zadaných anglicky studenty nejprve mírně zaskočila. Brzy však zjistili, že nejde o prověření znalostí matematiky, ale o logické uvažování a pochopení smyslu textu, a že takové situace je mohou v dospělém pomaturitním životě skutečně potkávat. Studenti prokázali solidní znalost angličtiny a bez větších problémů zadané úlohy včetně počítání úroku z bankovního vkladu úspěšně vyřešili. Uvědomili jsme si, že je rozdíl studovat cizí jazyk a učit se odborným předmětům se speciální terminologií v cizím jazyce.
  • odkaz fotky
 • Atentát v Sarajevu – 273, DEJ – 3.B  (9.1.2023)
  • Žáci třetího ročníku si v hodině dějepisu prohloubili a upevnili učivo o příčinách první světové války. Pracovní listy, se kterými žáci pracovali, obsahovaly kratší text, který si žáci přečetli. Cílem tohoto metodického nástroje bylo porozumět danému textu a odpovědět na otázky, které byly k textu přiloženy. Odpovědi na některé otázky museli žáci hledat na internetu pomocí mobilních telefonů. Žáci pochopili mezinárodní vztahy před první světovou válkou, seznámili se s průběhem atentátu a s jeho fatálním dopadem na další vývoj Evropy. Žáci pracovali ve dvojicích, čímž se prohloubila jejich vzájemná spolupráce. Po vypracování úkolu následoval rozbor správného řešení formou řízeného rozhovoru.
  • odkaz fotky
 • Atentát v Sarajevu – 273, DEJ – 3.A  (4.1.2023)
  • Žáci třetího ročníku si v hodině dějepisu prohloubili a upevnili učivo o příčinách první světové války. Pracovní listy, se kterými žáci pracovali, obsahovaly kratší text, který si žáci přečetli. Cílem tohoto metodického nástroje bylo porozumět danému textu a odpovědět na otázky, které byly k textu přiloženy. Odpovědi na některé otázky museli žáci hledat na internetu pomocí mobilních telefonů. Žáci pochopili mezinárodní vztahy před první světovou válkou, seznámili se s průběhem atentátu a s jeho fatálním dopadem na další vývoj Evropy. Žáci pracovali ve dvojicích, čímž se prohloubila jejich vzájemná spolupráce. Po vypracování úkolu následoval rozbor správného řešení formou řízeného rozhovoru.
  • odkaz fotky

 

 

 • Funkční styly – 658, Seminář z českého jazyka CJS5 – 4.A,4.C  (13.12.2022)
  • Studenti 4.A a 4.C si v Semináři z českého jazyka v rámci projektu Učíme se ze života pro život zopakovali a upevnili znalosti o funkčních stylech, které jsou součástí ústní maturitní zkoušky. Studenti byli rozděleni do dvojic a sami vyhledávat odpovědi na otázky k funkčním stylům. Poté učitelka na dataprojektoru nasdílela různé texty a následovalo jejich zařazení do stylů. Hodina byla zakončena reflexí žáků, sebehodnocením. Projevili velmi dobré znalosti.
  • odkaz fotky
 • Slovník právních  pojmů – 2235, SPRA – PRL0 (21.11.2022)
  • Studenti právního semináře skupiny PRL0 byli na začátku hodiny aktivizování hrou na jejich mobilním telefonu, kdy v rámci aplikace přiřazovali právní pojmy k definicím. To celé bylo motivováno soutěží jednotlivců, kdo v součtu pěti kol dokončí úkoly nejrychleji. U studentů bylo docíleno opakování právní látky prvního ročníku a zároveň aktivována soutěživost mezi nimi. Dalším přínosem byla následná debata o méně známých právních pojmech.
  • odkaz fotky
 • Kybernetická bezpečnost I – Kybergrooming – 2218, Inf – 1.B (15.11.2022)
  • Studenti 1.B se v hodině informatiky za pomoci videa seznámili s pojmem kybergrooming a poté na pracovním listě vypracovávali aktivity spojené s preventivní ochranou před tímto útokem, aby věděli, jak se chovat, pokud budou napadeni. Dále aktivity obsahovaly obecně problematiku bezpečného chování a vystupování na internetu. Ku pomoci jim také byl materiál ve formě prezentace na stránkách Ikap.cz.
  • odkaz fotky
 • Slovník právních  pojmů – 2235, SPRA – PRS5 (15.11.2022)
  • Studenti právního semináře skupiny PRS5 byli na začátku hodiny aktivizování hrou na jejich mobilním telefonu, kdy v rámci aplikace přiřazovali právní pojmy k definicím. To celé bylo motivováno soutěží jednotlivců, kdo v součtu pěti kol dokončí úkoly nejrychleji. U studentů bylo docíleno opakování právní látky prvního ročníku a zároveň aktivována soutěživost mezi nimi. Dalším přínosem byla následná debata o méně známých právních pojmech.
  • odkaz fotky
 • Slovník právních  pojmů – 2235, SPRA – PRS0 (14.11.2022)
  • Studenti právního semináře skupiny PRS0 byli na začátku hodiny aktivizování hrou na mobilním telefonu, kdy v rámci aplikace přiřazovali právní pojmy k definicím. To celé bylo motivováno soutěží jednotlivců, kdo v součtu pěti kol dokončí úkoly nejrychleji. U studentů bylo docíleno opakování právní látky prvního ročníku a zároveň aktivována soutěživost mezi nimi. Dalším přínosem byla následná debata o méně známých právních pojmech.
  • odkaz fotky
 • Kybernetická bezpečnost I – Kybergrooming – 2218, Inf – 1.A (10.11.2022)
  • Studenti 1.A se v hodině informatiky za pomoci videa seznámili s pojmem kybergrooming a poté na pracovním listě vypracovávali aktivity spojené s preventivní ochranou před tímto útokem, aby věděli, jak se chovat, pokud budou napadeni. Dále aktivity obsahovaly obecně problematiku bezpečného chování a vystupování na internetu. Ku pomoci jim také byl materiál ve formě prezentace na stránkách Ikap.cz.
  • odkaz fotky
 • Peníze a jejich funkce – 23, EK – 2.C (03.11.2022)
  • V rámci projektu  IKAP2 – Učíme se ze života pro život –  si žáci druhého ročníku upevnili učivo zaměřené na funkci peněz. Samostatně vypracovali pracovní list. Nejdříve vyplnili první 3 úkoly, pak si prohlédli animovanou prezentaci ČNB věnovanou českým mincím a bankovkám, vypracovali 4. úkol a poté zhlédli animovaný film ČNB „O penězích a lidech“. Ke konci hodiny dobrovolníci prezentovali svoji práci před ostatními spolužáky a jejich aktivita byla většinou ohodnocena kladně. Na závěr následovala otevřená diskuse k tématu.
  • odkaz fotky
 • Peníze a jejich funkce – 23, EK – 2.B (03.11.2022)
  • Žáci druhého ročníku si v rámci projektu  IKAP2 – Učíme se ze života pro život – upevnili učivo zaměřené na funkci peněz. Samostatně vypracovali pracovní list. Nejdříve vyplnili první 3 úkoly, pak si prohlédli animovanou prezentaci ČNB věnovanou českým mincím a bankovkám, vypracovali 4. úkol a poté zhlédli animovaný film ČNB „O penězích a lidech“. Ke konci hodiny dobrovolníci prezentovali svoji práci před ostatními spolužáky a jejich aktivita byla většinou ohodnocena kladně. Na závěr následovala otevřená diskuse k tématu.
  • odkaz fotky
 • Strom života aneb kdo je kdo v rodině – 1109, SZ – 2.B (31.10.2022)
  • Žáci druhého ročníku v rámci projektu IKAP2 – Učíme se ze života pro život –vypracovali pracovní list k doplnění učiva týkajícího se vztahů uvnitř rodiny a pochopení rodinných vazeb. Na základě výchozího textu doplnili samostatně tabulku příbuzenských vztahů a graficky znázornili jména svých předků. Po vypracování úkolu dobrovolníci hovořili o své rodině před ostatními a většinou byli ohodnoceni známkou výbornou.
  • odkaz fotky
 • Kybernetická bezpečnost III – Test závislosti na internetu – 2220, Inf – 1.A (20.10.2022)
  • Studenti 1. A se v hodině informatiky v rámci výuky o kybernetické bezpečnosti seznámili s webovým portálem KPBI – Kraje pro bezpečný internet, kde se nachází řada informací, materiálů a videí týkajících se tohoto tématu. V rámci aktivity měli studenti za úkol odhadnout čas, který tráví na svých zařízeních (telefon, tablet, počítač) a diskutovat, zda se jejich odhady blíží realitě a o rizicích spojených s nadměrným užíváním technologií. Na závěr aktivity si studenti vyplnili test závislosti na internetu.
  • odkaz fotky
 • Kybernetická bezpečnost III – Test závislosti na internetu – 2220, Inf – 1.B (20.10.2022)
  • Studenti 1. B se v hodině informatiky v rámci výuky o kybernetické bezpečnosti seznámili s webovým portálem KPBI – Kraje pro bezpečný internet, kde se nachází řada informací, materiálů a videí týkajících se tohoto tématu. V rámci aktivity měli studenti za úkol odhadnout čas, který tráví na svých zařízeních (telefon, tablet, počítač) a diskutovat, zda se jejich odhady blíží realitě a o rizicích spojených s nadměrným užíváním technologií. Na závěr aktivity si studenti vyplnili test závislosti na internetu.
  • odkaz fotky
 • VITAMÍNY ROZPUSTNÉ V TUCÍCH – 28, TV – 3.B (11.10.2022)
  • Žáci třetího ročníku si v rámci projektu IKAP2 – Učíme se ze života pro život – zopakovali učivo o vitamínech rozpustných v tucích formou soutěže typu AZ kvíz. Žáci pracovali ve dvojicích, byl jim rozdán text, který si přečetli a poté byla využita metoda paměťové mapy, kdy odpovídali na otázky v pracovním listě. Po vypracování následoval rozbor odpovědí a vyhodnocení kdo měl nejvíce správných odpovědí. Každá dvojice žáků vymyslela ještě bonusovou otázku pro své spolužáky, na kterou museli odpovědět. Většina žáků si zapamatovala text a dokázala správně odpovědět. Uvědomovali si význam vitamínů pro lidský organizmus a dokázali vyjmenovat zdroje jednotlivých vitamínů.
  • odkaz fotky
 • VITAMÍNY ROZPUSTNÉ V TUCÍCH – 28, PZPP – 1.B (10.10.2022)
  • Žáci třídy 1.B si v hodině PZPP, v rámci projektu EU – Učíme se ze života pro život, zopakovali učivo o vitamínech rozpustných v tucích. Žákům byly rozdány pracovní listy, kde měli odpovědět na určitá tvrzení metodou ano – ne, dle svých vědomostí. Poté jim byl rozdán text, v kterém měli najít správné odpovědi a porovnat zápisy v 1. a ve 2. sloupci. Žáci pracovali ve skupince po třech. Po porovnání úkolu následoval rozbor správných odpovědí a řízená diskuze správných řešení. V rámci motivace, žáci soutěžili mezi skupinami, kdo bude mít nejvíce správných odpovědí. Žáci si uvědomovali význam vitamínů pro lidský organizmus a dokázali vyjmenovat zdroje jednotlivých vitamínů.
  • odkaz fotky
 • VITAMÍNY ROZPUSTNÉ V TUCÍCH – 28, PZPP – 1.A (10.10.2022)
  • Žáci třídy 1. A si v hodině PZPP, v rámci projektu EU – Učíme se ze života pro život, zopakovali učivo o vitamínech rozpustných v tucích. Žákům byly rozdány pracovní listy, kde měli odpovědět na určitá tvrzení metodou ano – ne, dle svých vědomostí. Poté jim byl rozdán text, v kterém měli najít správné odpovědi a porovnat zápisy v 1. a ve 2. sloupci. Žáci pracovali ve dvojicích. Po porovnání úkolu následoval rozbor správných odpovědí a řízená diskuze správných řešení. Většina žáků uměla vyhledat v textu potřebné informace a správně vyhodnotit daný úkol, uvědomovali si význam vitamínů pro lidský organizmus.
  • odkaz fotky
 • Kybernetická bezpečnost VI – Co pošleš, to ztrácí – 2631, Inf – 1.A (3.10.2022)
  • Studenti 1. A se v hodině informatiky v rámci výuky o kybernetické bezpečnosti seznámili s webovým portálem KPBI – Kraje pro bezpečný internet, kde se nachází řada informací, materiálů a videí týkajících se tohoto tématu. Dále měli ve dvojicích zhodnotit riziko sdílení soukromých informací a především fotografií na sociálních sítích. Na závěr aktivity studenti vypracovali pracovní list, který jim napomohl uvědomit si a vyhodnotit, zda se sami při používání sociálních sítí chovají bezpečně a obezřetně.
  • odkaz fotky
 • MĚSTA VE STŘEDOVĚKU – 962, DEJ – 2.C (22.9.2022)
  • Žáci druhého ročníku si v hodině dějepisu zopakovali učivo o vesnické a městské kolonizaci, která probíhala ve vrcholném středověku. Pracovní listy, se kterými žáci pracovali, obsahovaly tabulku a pojmy týkající se výše zmíněného tématu. Úkolem žáků bylo doplnit pojmy do tabulky. Cílem této aktivity bylo porovnání vesnice a města ve středověku. Žáci si uvědomili odlišné funkce vesnice a města, složení obyvatel a rozdílné vedení. Žáci pracovali ve dvojicích, čímž se prohloubila jejich vzájemná spolupráce. Po vypracování úkolu následoval rozbor správného řešení formou řízeného rozhovoru. Žáci, kteří vyplnili tabulku správně, byli odměněni známkou výbornou.
  • odkaz fotky
 • Comparing and contrast – 0096, AJ – 4.B (8.9.2022)
  • V rámci projektu IKAP2 – Učíme se ze života pro život – žáci čtvrtého ročníku pracovali s metodickým nástrojem, kde popisovali a porovnávali obrázky. Tato aktivita umožnila rozvinout jazykové dovednosti žáků potřebné k popisu obrázku. Žáci si také osvojili anglické fráze potřebné k popisu obrázku, které využijí u maturitní zkoušky.V druhé části aktivity žáci odpovídali na otázky týkající se jejich vlastních zkušeností se vzdělávacím systémem, jeho pozitivních a negativních stránek.
  • odkaz fotky
 • Comparing and contrast – 0096, AJ – 4.C (7.9.2022)
  • V rámci projektu IKAP2 – Učíme se ze života pro život – žáci čtvrtého ročníku pracovali s metodickým nástrojem, kde popisovali a porovnávali obrázky. Tato aktivita umožnila rozvinout jazykové dovednosti žáků potřebné k popisu obrázku. Žáci si také osvojili anglické fráze potřebné k popisu obrázku, které využijí u maturitní zkoušky.V druhé části aktivity žáci odpovídali na otázky týkající se jejich vlastních zkušeností se vzdělávacím systémem, jeho pozitivních a negativních stránek
  • odkaz fotky

ODKAZ NA ŠKOLNÍ ROK 2021-2022