I-KAP II – učíme se ze života pro život

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364

Doba realizace projektu:

 1. 2. 2021 – 30. 11. 2023

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Tento přístup je předpokladem celkového zlepšení kvality výuky a rozvoje kompetencí a gramotností žáků. Projekt rovněž podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání ve smyslu volby stylu výuky a vhodných inovativních nástrojů, které zohledňují specifika všech žáků.

Dalším cílem je podpora kariérového poradenství prostřednictvím pravidelného setkávání kariérových poradců a jejich výměnou zkušeností. Zaměříme se rovněž na systematickou podporu vedení škol, především v oblasti pedagogického leadershipu a řízení pedagogického procesu prostřednictvím Regionální leadership akademie, s dopadem na učení žáků a jejich well-being.


Jednotlivé realizované hodiny: 

 • Nezaměstnanost – křížovka – 236, PR – 2.B (6.5.2022)
  • Studenti ve 2.B byli aktivizování na začátku hodiny křížovkou. V rámci hodin je probíráno pracovní právo a daná aktivita se ideálně hodila ke zopakování probrané látky. Studenti pracovali ve dvojicích. Nejprve měli doplnit křížovku z hlavy a až následně, pokud něco nevěděli, mohli použít pomůcky – sešit, internet. Vyluštěná křížovka dle předpokladu posloužila jako užitečný podklad pro opakování a vyústila v diskuzi nad některými pojmy.
  • odkaz fotky
 • Cloudové služby Office_365 – 1619, Inf – 1.A (7.4.2022)
  •  Studenti 1.A SK1 si při hodině Informatiky v rámci projektu „Učíme se ze života pro život“ vyzkoušeli cloudovou službu OneDrive v praxi (nahrávaní souborů, editaci souborů, nahrávání celých složek, obnovu dat atd.) a to vše s podporou a materiály z IKAP II. Vyučující dbal na to, aby všichni plně porozuměli termínům z oblasti cloudových služeb.
  • odkaz fotky
 • Cloudové služby Office_365 – 1619, Inf – 1.B (5.4.2022)
  •  Studenti 1.B SK1 si při hodině Informatiky v rámci projektu „Učíme se ze života pro život“ vyzkoušeli cloudovou službu OneDrive v praxi (nahrávaní souborů, editaci souborů, nahrávání celých složek, obnovu dat atd.) a to vše s podporou a materiály z IKAP II. Vyučující dbal na to, aby všichni plně porozuměli termínům z oblasti cloudových služeb..
  • odkaz fotky
 • Cloudové služby Office_365 – 1619, Inf – 1.A (5.4.2022)
  •  Studenti 1.A SK2 si při hodině Informatiky v rámci projektu „Učíme se ze života pro život“ vyzkoušeli cloudovou službu OneDrive v praxi (nahrávaní souborů, editaci souborů, nahrávání celých složek, obnovu dat atd.) a to vše s podporou a materiály z IKAP II. Vyučující dbal na to, aby všichni plně porozuměli termínům z oblasti cloudových služeb.
  • odkaz fotky
 • Didaktická hra –528, SK – 1.A (1.4.2022)
  • Studenti 1. A si při hodině Sociální komunikace v rámci projektu Učíme se ze života pro život procvičili a upevnili probranou látku. Didaktickou hrou byl AZ kvíz. Pro potřeby celé třídy byla ale jeho pravidla upravena. Studenti byli rozděleni po pěti do skupin, ve kterých využili týmovou spolupráci. Základní trojúhelník s písmeny zůstal, ve výběru se skupiny střídaly, hra skončila, když byly zodpovězeny otázky ke všem písmenům. Studenti projevili velmi dobré znalosti.
  • odkaz fotky
 • Nezaměstnanost – křížovka – 236, PR – PRS5 (9.3.2022)
  • Studenti v semináři PRS5 byli aktivizování na začátku hodiny křížovkou. Téma hodiny bylo stanoveno na opakování pracovního práva k maturitní zkoušce. Každý student pracoval sám. Nejprve měl doplnit křížovku z hlavy a až následně, pokud něco nevěděl, mohl použít pomůcky – sešit, internet. Vyluštěná křížovka posloužila jako užitečný podklad pro opakování a vyústila v diskuzi nad některými pojmy.
  • odkaz fotky
 • Nezaměstnanost – křížovka – 236, PR – PRUS (8.3.2022)
  • Studenti v semináři PRUS byli aktivizování na začátku hodiny křížovkou. Téma hodiny bylo stanoveno na opakování pracovního práva k maturitní zkoušce. Každý student pracoval sám. Nejprve měl doplnit křížovku z hlavy a až následně, pokud něco nevěděl, mohl použít pomůcky – sešit, internet. Vyluštěná křížovka posloužila jako podklad pro opakování a vyústila v diskuzi nad některými pojmy.
  • odkaz fotky
 • Didaktická hra – 528, SK – 3.C (8.3.2022)
  • Studenti 1. C si při hodině Sociální komunikace v rámci projektu Učíme se ze života pro život procvičili a upevnili probranou látku. Didaktickou hrou byl AZ kvíz. Pro potřeby celé třídy byla ale jeho pravidla upravena. Studenti byli rozděleni po pěti do skupin, ve kterých využili týmovou spolupráci. Základní trojúhelník s písmeny zůstal, ve výběru se skupiny střídaly, hra skončila, když byly zodpovězeny otázky ke všem písmenům. Studenti projevili velmi dobré znalosti, skupina, která trochu zaostala, měla spíše smůlu na otázky :(.
  • odkaz fotky
 • Vznik Československa – 275, DEJ – 3.C (3.3.2022)
  • Žáci třetího ročníku se v hodině dějepisu zaměřili na práci s informacemi, které pojednávaly o vzniku Československa. Žákům byly rozdány pracovní listy, které posloužily k rozvoji jejich čtenářské gramotnosti. Úkolem žáků bylo přečíst text a porozumět mu. Na základě získaných informací žáci vypracovali zadané otázky k textu. Cílem této aktivity bylo zopakování učiva týkajícího se vzniku Československa. Žáci pracovali ve dvojicích, čímž se prohloubila jejich vzájemná spolupráce. Po vypracování úkolu následoval rozbor správných odpovědí formou řízeného rozhovoru.
  • odkaz fotky
 • Římské číslice v dějinách – 1709, DEJ – 1.B (7.2.2022)
  • Žáci prvního ročníku se v hodině dějepisu zaměřili na procvičení římských číslic a římsky psaných letopočtů. Znalost římských číslic je pro studium historie zásadní. Usnadňuje orientaci v pořadí panovníků na trůnu nebo napomůže rozpoznat římské letopočty na historických budovách. Žákům byly rozdány pracovní listy, které posloužily k rozvoji jejich matematické gramotnosti. Úkolem žáků bylo převést římské číslice na číslice arabské a naopak. Cílem této aktivity bylo nejen procvičení římských číslic, ale i uvědomění si jejich využití v běžném životě.  Žáci pracovali samostatně. Po vypracování úkolu následovala kontrola správných odpovědí formou řízeného rozhovoru. Žáci, kteří vypracovali úkol bez chyb, byli ohodnoceni známkou výbornou.
  • odkaz fotky
 • Vitamíny rozpustné v tucích – 0028, PZPP – 1.A (7.2.2022)
  • Žáci třídy 1.A si v hodině PZPP v rámci projektu IKAP II – Učíme se ze života pro život – zopakovali učivo o vitamínech rozpustných v tucích. Žákům byly rozdány pracovní listy, kde měli odpovědět na určitá tvrzení metodou ano – ne dle svých vědomostí. Poté jim byl rozdán text, v kterém měli najít správné odpovědi a porovnat zápisy v 1. a ve 2. sloupci. Žáci pracovali samostatně nebo ve dvojicích. Po porovnání úkolu následoval rozbor správných odpovědí a řízená diskuze správných řešení. Většina žáků uměla vyhledat v textu potřebné informace a správně vyhodnotit daný úkol, uvědomovali si význam vitamínů pro lidský organizmus.
  • odkaz fotky
 • Vitamíny rozpustné v tucích – 0028, PZPP – 1.B (7.2.2022)
  • Žáci třídy 1.B si v hodině PZPP v rámci projektu IKAP II – Učíme se ze života pro život – zopakovali učivo o vitamínech rozpustných v tucích. Žákům byly rozdány pracovní listy, kde měli odpovědět na určitá tvrzení metodou ano – ne dle svých vědomostí. Poté jim byl rozdán text, v kterém měli najít správné odpovědi a porovnat zápisy v 1. a ve 2. sloupci. Žáci pracovali samostatně nebo ve dvojicích. Po porovnání úkolu následoval rozbor správných odpovědí a řízená diskuze správných řešení. Většina žáků uměla vyhledat v textu potřebné informace a správně vyhodnotit daný úkol, uvědomovali si význam vitamínů pro lidský organizmus.
  • odkaz fotky
 • Vitamíny rozpustné v tucích – 0028, PZPP – 1.C (7.2.2022)
  • Žáci třídy 1.C si v hodině PZPP v rámci projektu IKAP II – Učíme se ze života pro život – zopakovali učivo o vitamínech rozpustných v tucích. Žákům byly rozdány pracovní listy, kde měli odpovědět na určitá tvrzení metodou ano – ne dle svých vědomostí. Poté jim byl rozdán text, v kterém měli najít správné odpovědi a porovnat zápisy v 1. a ve 2. sloupci. Žáci pracovali samostatně nebo ve dvojicích. Po porovnání úkolu následoval rozbor správných odpovědí a řízená diskuze správných řešení. Většina žáků uměla vyhledat v textu potřebné informace a správně vyhodnotit daný úkol, uvědomovali si význam vitamínů pro lidský organizmus.
  • odkaz fotky
 • Znáš přírodní látky? – 2311, BI – 1.B (7.2.2022)
  • V rámci projektu IKAP2 – Učíme se ze života pro život – si žáci 1.B upevnili učivo zaměřené na přírodní látky. Samostatně nebo ve dvojicích vypracovali pracovní list. Nejdříve se seznámili s úvodním textem a potom odpovídali na zadané otázky. Ke konci hodiny dobrovolníci prezentovali svoji práci před ostatními spolužáky a jejich aktivita byla většinou ohodnocena kladně. Na závěr následovala otevřená diskuse k tématu.
  • odkaz fotky
 • Fotosyntéza stromů – 1340, BI – 1.A (3.2.2022)
  • Studenti 1.A si v hodině chemie v rámci projektu IKAP2 – Učíme se ze života pro život – zopakovali a prohloubili učivo o fotosyntéze. Cílem aktivity bylo na jednoduchých chemických rovnicích objasnit, čím jsou pro nás stromy významné, a získat další informace o fotosyntéze dřevin. Po seznámení s výchozím textem (příloha1) žáci pracovali samostatně nebo ve dvojicích a snažili se vypracovat úkoly k textu (příloha 2). Ke konci hodiny dobrovolníci prezentovali svoji práci před ostatními spolužáky a jejich aktivita byla většinou ohodnocena kladně.
  • odkaz fotky
 • Fotosyntéza stromů – 1340, BI – 1.B (3.2.2022)
  • V rámci projektu IKAP2 – Učíme se ze života pro život – si žáci 1.B v hodině chemie upevnili učivo zaměřené na fotosyntézu dřevin. Po seznámení s výchozím textem (příloha1) vycházeli z jednoduchých chemických rovnic a z informací z předchozích hodin a samostatně nebo ve dvojicích vypracovali pracovní list (příloha 2). Žák nebo dvojice žáků, kteří úkol vypracovali jako první a měli ho správně, byli ohodnoceni známkou výbornou. Na závěr následovala otevřená diskuse k tématu.
  • odkaz fotky
 • Didaktická hra – 528, SK – 1.B (3. 2. 2022)
  • Studenti 1. B si při hodině Sociální komunikace v rámci projektu Učíme se ze života pro život procvičili a upevnili probranou látku. Didaktickou hrou byl AZ kvíz. Pro potřeby celé třídy byla ale jeho pravidla upravena. Studenti byli rozděleni po pěti do skupin, ve kterých využili týmovou spolupráci. Základní trojúhelník s písmeny zůstal, ve výběru se skupiny střídaly, hra skončila, když byly zodpovězeny otázky ke všem písmenům. Studenti projevili velmi dobré znalosti, žádná ze skupin nezaostala.
  • odkaz fotky
 • Renesance – 661, DEJ – 2.B (12. 1. 2022)
  • Žáci druhého ročníku se v hodině dějepisu zaměřili na práci s informacemi, které pojednávaly o evropském uměleckém slohu – renesanci. Žákům byly rozdány pracovní listy, které posloužily k rozvoji jejich čtenářské gramotnosti. Úkolem žáků bylo přečíst text a porozumět mu. Na základě získaných informací žáci vypracovali zadané otázky k textu. Cílem této aktivity bylo získat základní informace k výše uvedené umělecké epoše. Žáci pracovali ve dvojicích, čímž se prohloubila jejich vzájemná spolupráce. Po vypracování úkolu následoval rozbor správných odpovědí formou řízeného rozhovoru. Každá dvojice žáků vymyslela ještě bonusovou otázku pro své spolužáky, na kterou museli odpovědět.
  • odkaz fotky
 • Mechanika kapalin – Hydraulika – 1056, Fyz – 2.B (12. 1. 2022)
  • Žáci třídy 2.B si v hodině fyziky, v rámci projektu EU-Učíme se ze života pro život, na praktických příkladech ze života procvičili využití Pascalova zákona u hydraulických systémů. Úzké propojení fyzikálních zákonů s praktickým užitím vedlo k zvýšení zájmů o daný předmět. Hodina byla členěna do tří částí. V první části bylo s žáky rozebráno zadání příkladů a nastíněn způsob řešení. V druhé části žáci samostatně vypracovávali, do připravených pracovních listů, jednotlivé příklady. Ve třetí části byla provedena řízená diskuze správných řešení.
  • odkaz fotky
 • Mechanika kapalin – Hydraulika – 1056, Fyz – 2.A (12. 1. 2022)
  • Žáci třídy 2.A si v hodině fyziky, v rámci projektu EU-Učíme se ze života pro život, na praktických příkladech ze života procvičili využití Pascalova zákona u hydraulických systémů. Úzké propojení fyzikálních zákonů s praktickým užitím vedlo k zvýšení zájmů o daný předmět. Hodina byla členěna do tří částí. V první části bylo s žáky rozebráno zadání příkladů a nastíněn způsob řešení. V druhé části žáci samostatně vypracovávali, do připravených pracovních listů, jednotlivé příklady. Ve třetí části byla provedena řízená diskuze správných řešení.
  • odkaz fotky
 • Slovník právních  pojmů – 2235, SPRA – PRUS (11.1.2022)
  • Studenti semináře PRUS byli rozděleni do šesti dvojic , kdy v rámci počítačové aplikace přiřazovali právní pojmy k definicím. To celé bylo motivováno soutěží daných dvojic, která dokončí úkol nejrychleji. U studentů byla rozvinuta vzájemná spolupráce a zároveň aktivována soutěživost. Dalším přínosem byla následná debata o méně známých právních pojmech.
  • odkaz fotky
 • Mechanika sil – Rovnováha na páce – 287, Fyz – 2.A (10. 1. 2022)
  • Žáci třídy 2.A si v hodině fyziky, v rámci projektu EU-Učíme se ze života pro život, na praktickém příkladu procvičili tématiku Mechaniky – vznik momentu síly a jeho rovnovážní stav na páce. Vlastní řešení příkladu bylo rozděleno na grafické a matematické řešení. Jednoduchost příkladu umožnila všem žákům pochopit problematiku vzniku a užití momentu sil. Z dosažených výsledků je možno jednoznačně konstatovat, že žáci danou problematiku pochopili.
  • odkaz fotky
 • Slovník právních  pojmů – 2235, SPRA – PRL5 (5.1.2022)
  • Studenti semináře PRS5 byli rozděleni do dvojic (+ jedna studentka sama), kdy v rámci počítačové aplikace přiřazovali právní pojmy k definicím. To celé bylo motivováno soutěží daných dvojic, která dokončí úkol nejrychleji. U studentů byla rozvinuta vzájemná spolupráce a zároveň aktivována soutěživost. Dalším přínosem byla následná debata o méně známých právních pojmech.
  • odkaz fotky
 • Renesance – 661, DEJ – 2.A (4.1.2022)
  • Žáci druhého ročníku se v hodině dějepisu zaměřili na práci s informacemi, které pojednávaly o evropském uměleckém slohu – renesanci. Žákům byly rozdány pracovní listy, které posloužily k rozvoji jejich čtenářské gramotnosti. Úkolem žáků bylo přečíst text a porozumět mu. Na základě získaných informací žáci vypracovali zadané otázky k textu. Cílem této aktivity bylo získat základní informace k výše uvedené umělecké epoše. Žáci pracovali ve dvojicích, čímž se prohloubila jejich vzájemná spolupráce. Po vypracování úkolu následoval rozbor správných odpovědí formou řízeného rozhovoru. Každá dvojice žáků vymyslela ještě bonusovou otázku pro své spolužáky, na kterou museli odpovědět..
  • odkaz fotky
 • Graf lineární funkce interaktivně – 0050, Ma – 2.A (21.12.2021)
  • 28 přítomných studentů 2.A na 10 školních tabletech a vlastních zařízeních prověřilo školní bezdrátovou síť. Každý student si zkusil spustit on-line verzi výukového programu Geogebra, zadával funkci rovnicí a změnou parametrů vytvářel a měnil grafy lineární funkce. Studenty toto „rýsování“ zaujalo, Geogebru vesměs lehce zvládli. Nestabilní připojení nás donutilo použít pracovní listy, i tak ale všichni viděli a zažili, jak moderní technologie usnadňuje výpočty a vykreslování. Těšíme se, že v dohledné době se budeme i matematiku učit v duchu pokrokových metodik projektu Učíme se ze života pro život!
  • odkaz fotky
 • Lomené výrazy v tajenkách – 2747, Magické čtverce s algebraickými výrazy – 2748, Ma – 1.C (21.12.2021)
  • Studenti 1. C si v hodině matematiky v rámci projektu Učíme se ze života pro život procvičili zjednodušování algebraických výrazů formou tajenky. Bystřejší z nich pokračovali náročnějšími magickými čtverci, kde čísla nahradily neupravené algebraické výrazy a bylo nutno ověřit součty v řádcích, sloupcích a diagonálách. Luštění tajenky a „zapeklitost“ čtverců se pro procvičování jnak nudných rutinních algebraických úprav osvědčily.
  • odkaz fotky
 • The Queen – Bohemian Rhapsody – 1480, AJ – 3.B (15.12.2021)
  • Studenti 3. B se v rámci hodiny AJ zapojily do projektu EU – Učíme se ze života pro život. Cílem aktivity je ověřit schopnost porozumění nenáročnému textu a přeložit jeho části, dalším cílem je procvičení anglické gramatiky a rozšíření slovní zásoby. Studenti si nejprve přečetli český překlad textu a bez problémů v něm našli všechny pravopisné chyby. Na základě českého překladu pak studenti doplňovali možné verze původního anglického textu, správnost si poté ověřili poslechem. Bohužel kvůli místy ne úplně dobrému českému překladu bylo někdy obtížné doplnit správný anglický výraz. Nad možnými překlady jsme poté společně diskutovali.
  • odkaz fotky
 • The Beatles – Here comes the sun – 1479, AJ – 1.A (14.12.2021)
  • Studenti 1. A při hodině AJ v rámci projektu EU – Učíme se ze života pro život doplňovali chybějící výrazy do anglického textu písničky na základě českého překladu textu písně. Cílem aktivity je ověřit porozumění lehčímu textu a schopnost doplnit vhodný překlad, rozšíření slovní zásoby v anglickém jazyce a procvičení gramatiky. Se studenty jsme se nejdříve zamysleli nad názvem písně, o čem by podle studentů mohla být. Studenti přicházeli s nápady jako například: konec zimy, začátek nového dne, zlepšení počasí, konec nějakého špatného období… Vesměs se shodli, že píseň bude pozitivní. Studenti pracovali jednotlivě nebo ve dvojicích, kdy si nejprve přečetli český překlad textu, kde bez větších problémů našli pravopisné chyby. Následně se na základě překladu pokusili doplnit chybějící výrazy do anglického textu, nakonec si svůj překlad zkontrolovali poslechem písně. Podle poslechu si pak případné chyby sami opravili a společně jsme se zamysleli nad dalšími možnostmi překladu.
  • odkaz fotky
 • The Beatles – Here comes the sun – 1479, AJ – 2.B (14.12.2021)
  • Studenti  2. B se v rámci hodiny AJ zapojily do projektu EU – Učíme se ze života pro život. Aktivita má za cíl ověřit schopnost porozumět nenáročnému textu a na základě toho doplnit jeho vhodný překlad, procvičit si anglickou gramatiku a rozšířit slovní zásobu. Studenti nejprve pomocí metody brainstormingu podle názvu písně odhadovali, o čem by text mohl být. Nejčastější nápady byly: svítání, konec zimy, tání sněhu, globální oteplování. Až na myšlenku globálního oteplování se studenti shodli, že píseň bude pozitivně laděná. Individuálně nebo ve dvojicích studenti nejdříve našli pravopisné chyby v českém překladu, na jehož základě doplnili chybějící výrazy do textu anglického. Svou verzi překladu si studenti zkontrolovali poslechem písně, následně jsme společně diskutovali o dalších možnostech překladu a jejich vhodnosti či nevhodnosti pro daný text.
  • odkaz fotky
 • Reklama na mé povolání –267, SK – 1.A (7.12.2021)
  • Studenti 1. A se při hodině Sociální komunikace v rámci projektu EU – Učíme se ze života pro život -zamysleli nad svým budoucím povoláním. Nejprve každý sám sepsal pár bodů, které ho na jeho povolání lákají, a zhodnotil uplatnění ve svém oboru. Pak se studenti rozdělili do menších skupin podle oborů – policisté, kriminalisté, vojáci, hasiči, pracovníci vězeňské služby, osobní trenéři, psychiatři a psychologové. Ve skupinkách zhodnotili sepsané body a snažili se vymyslet návrh reklamy na zvolené povolání (čím zaujmout a nalákat, prostředí, situace, požadavky, slogan, hudba…). Následně skupinky svůj návrh představily. Za domácí úkol ho zinscenovaly a natočily. Následující hodinu proběhla prezentace a závěrečná diskuse spojená se sebehodnocením studentů a hodnocením ze strany vyučující. Některé reklamy byly skvělé!!
  • odkaz fotky
  • ukázka video
 • Reklama na mé povolání –267, SK – 1.B (2.12.2021)
  • Studenti 1. B se při hodině Sociální komunikace v rámci projektu EU – Učíme se ze života pro život -zamysleli nad svým budoucím povoláním. Nejprve každý sám sepsal pár bodů, které ho na jeho povolání lákají, a zhodnotil uplatnění ve svém oboru. Polovina třídy pracovala on-line přes teamsy. Pak se studenti, kteří byli ve škole, rozdělili do menších skupin podle oborů – policisté, kriminalisté, vojáci, hasiči a právníci. Ve skupinkách zhodnotili sepsané body a snažili se vymyslet návrh reklamy na zvolené povolání (čím zaujmout a nalákat, prostředí, situace, požadavky, slogan, hudba…). Následně skupinky svůj návrh představily. Studenti na distanční výuce se spojili přes aplikaci teams a pracovali také společně. Za domácí úkol všichni svůj návrh zinscenovali a natočili (podle možností buď samostatně nebo ve skupině).Následující hodinu proběhla prezentace a závěrečná diskuse spojená se sebehodnocením studentů a hodnocením ze strany vyučující. Některé reklamy byly skvělé!!
  • odkaz fotky
  • ukázka video
 • Reklama na mé povolání –267, SK – 1.C (1.12.2021)
  • Studenti 1. C se při hodině Sociální komunikace v rámci projektu EU – Učíme se ze života pro život -zamysleli nad svým budoucím povoláním. Nejprve každý sám sepsal pár bodů, které ho na jeho povolání lákají, a zhodnotil uplatnění ve svém oboru. Pak se studenti rozdělili do menších skupin podle oborů – policisté, kriminalisté, vojáci, hasiči a psychologové. Ve skupinkách zhodnotili sepsané body a snažili se vymyslet návrh reklamy na zvolené povolání (čím zaujmout a nalákat, prostředí, situace, požadavky, slogan, hudba…). Následně skupinky svůj návrh představily. Za domácí úkol ho zinscenovaly a natočily. Bohužel ne všichni… Následující hodinu proběhla prezentace a závěrečná diskuse spojená se sebehodnocením studentů a hodnocením ze strany vyučující. Některé reklamy byly skvělé!!
  • odkaz fotky
  • ukázka video
 • Slovník právních  pojmů – 2235, SPRA – PRS5 (1.12.2021)
  • Studenti semináře PRS5 byli rozděleni do dvojic, kdy v rámci počítačové aplikace přiřazovali právní pojmy k definicím. To celé bylo motivováno soutěží daných dvojic, která dokončí úkol nejrychleji. U studentů byla rozvinuta vzájemná spolupráce a zároveň aktivována soutěživost. Dalším přínosem byla následná debata o méně známých právních pojmech.
  • odkaz fotky
 • Kybernetická bezpečnost I – Kybergrooming – 2218 , Inf –  1.C (25.11.2021)
  • Studenti 1.C se v hodině informatiky za pomoci videa seznámili s pojmem kybergrooming a poté na pracovním listě vypracovávali aktivity spojené s preventivní ochranou před tímto útokem, aby věděli, jak se chovat, pokud budou napadeni. Dále aktivity obsahovaly obecně problematiku bezpečného chování a vystupování na internetu.. Ku pomoci jim také byl materiál ve formě prezentace na stránkách Ikap.cz.
  • odkaz fotky
 • Kyberšikana a právo – 1498, Inf –  3.C (25.11.2021)
  • V hodině informatiky se studenti zapojili do projektu IKAP2 – Učíme se ze života pro život, v rámci kterého se seznámili s problematikou kyberšikany a navštívili webový portál KPBI – Kraje pro bezpečný internet. Na tomto webovém portálu nalezli mnoho článků, videí a informací, ze kterých mohli čerpat při vypracování pracovních listů. Pracovní listy byly upraveny pro použití u studentů střední školy se zaměřením na výuku práva. Studenti měli za úkol vyhledat definici šikany a kyberšikany, popsat situace, kdy neškodná legrace přerůstá v šikanu, a na závěr určit, které prvky šikany mohou nabývat skutkovou podstatu trestných činů a ukázat je na jednotlivých příkladech.
  • odkaz fotky
 • GeoGebra – goniometrické funkce na jednotkové kružnice – 1247, M –  3.C (25.11.2021)
  • V rámci projektu IKAP2 – Učíme se ze života pro život si studenti třetího ročníku názorně ukázali průběhy grafů goniometrických funkcí. Nejprve si znázornili grafy funkce sinus a cosinus a společně určili jejich periodu, o správnosti svého řešení se přesvědčili z promítané animace funkce. Následně stejným způsobem postupovali u funkce tangens a cotangens. Na závěr pomocí jednotkové kružnice ověřili platnost goniometrických vzorců.
  • odkaz fotky
 • GeoGebra – goniometrické funkce na jednotkové kružnice – 1247, M –  3.A (23.11.2021)
  • V rámci projektu IKAP2 – Učíme se ze života pro život si studenti třetího ročníku názorně ukázali průběhy grafů goniometrických funkcí. Nejprve si znázornili grafy funkce sinus a cosinus. Správně určit periodu funkcí se studentům samostatně nepodařilo, správné řešení nalezli v promítané animaci funkce. Podobným způsobem již samostatně postupovali i u funkce tangens a cotangens. Na závěr pomocí jednotkové kružnice v pracovních skupinách ověřili platnost goniometrických vzorců.
  • odkaz fotky
 • Kybernetická bezpečnost I – Kybergrooming – 2218 , Inf –  1.B (23.11.2021)
  • Studenti 1.B se v hodině informatiky za pomoci videa seznámili s pojmem kybergrooming a poté na pracovním listě vypracovávali aktivity spojené s preventivní ochranou před tímto útokem, aby věděli, jak se chovat, pokud budou napadeni. Dále aktivity obsahovaly obecně problematiku bezpečného chování a vystupování na internetu. Ku pomoci jim také byl materiál ve formě prezentace na stránkách Ikap.cz.
  • odkaz fotky
 • Kybernetická bezpečnost I – Kybergrooming – 2218 , Inf –  1.A (22.11.2021)
  • Studenti 1.A se v hodině informatiky za pomoci videa seznámili s pojmem kybergrooming a poté na pracovním listě vypracovávali aktivity spojené s preventivní ochranou před tímto útokem, aby věděli, jak se chovat, pokud budou napadeni. Dále aktivity obsahovaly obecně problematiku bezpečného chování a vystupování na internetu. Ku pomoci jim také byl materiál ve formě prezentace na stránkách Ikap.cz.
  • odkaz fotky
 • BMI – 140, BI – 1.A (11.11.2021)
  • Studenti 1. A si v hodině biologie v rámci projektu IKAP2 – Učíme se ze života pro život – zopakovali a prohloubili učivo o BMI. Po seznámení s výchozím textem a teorií se zabývali problematikou smyslu stanovování BMI, jeho nedostatky a vypovídající hodnotou. Při výpočtech si ověřili svoji schopnost práce se vzorci a ujasnili si, v jaké váhové skupině se nachází a jak by se tento stav dal změnit. Ke konci hodiny bylo na některých studentech vidět určité zamyšlení a to, že jim tato problematika není úplně lhostejná.
  • odkaz fotky
 • Peníze a jejich funkce – 23, EK – 2.A (08.11.2021)
  • V rámci projektu  IKAP2 – Učíme se ze života pro život –  si žáci druhého ročníku upevnili učivo zaměřené na funkci peněz. Samostatně vypracovali pracovní list. Nejdříve vyplnili první 3 úkoly, pak si prohlédli animovanou prezentaci ČNB věnovanou českým mincím a bankovkám, vypracovali 4. úkol a poté zhlédli animovaný film ČNB „O penězích a lidech“. Ke konci hodiny dobrovolníci prezentovali svoji práci před ostatními spolužáky a jejich aktivita byla většinou ohodnocena kladně. Na závěr následovala otevřená diskuse k tématu.
  • odkaz fotky
 • Jan Hus a husité – 961, DEJ – 2.B (03.11.2021)
  • Žáci druhého ročníku si v rámci projektu IKAP2 – Učíme se ze života pro život – zopakovali učivo o Janu Husovi a husitech formou křížovky. Žáci pracovali samostatně nebo ve dvojicích a snažili se vyluštit tajenku křížovky. V ní se skrýval název bitvy, která završila husitské hnutí v Čechách a na Moravě. Po vypracování úkolu následoval rozbor správných odpovědí formou řízeného rozhovoru. Žák nebo dvojice žáků, kteří úkol vypracovali jako první a měli ho správně, byli ohodnoceni známkou výbornou.
  • odkaz fotky
 • Strom života aneb kdo je kdo v rodině – 1109, SZ – 2.A (02.11.2021)
  • Dne 2.11. se žáci 2. A zapojili do projektu IKAP2 – Učíme se ze života
   pro život. Vypracovali pracovní list k doplnění učiva týkajícího se vztahů uvnitř rodiny a pochopení rodinných vazeb. Na základě výchozího textu doplnili samostatně tabulku příbuzenských vztahů a graficky znázornili jména svých předků. Po vypracování úkolu dobrovolníci hovořili o své rodině před ostatními a většinou byli ohodnoceni známkou výbornou.
  • odkaz fotky
 • The Beatles – Here comes the sun – 1479, AJ – 2.B (22.10.2021)
  • Studenti  2. B se v rámci hodiny AJ zapojily do projektu EU – Učíme se ze života pro život. Aktivita má za cíl ověřit schopnost porozumět nenáročnému textu a na základě toho doplnit jeho vhodný překlad, procvičit si anglickou gramatiku a rozšířit slovní zásobu. Studenti nejprve pomocí metody brainstormingu podle názvu písně odhadovali, o čem by text mohl být. Nejčastější nápady byly: svítání, konec zimy, tání sněhu, globální oteplování. Až na myšlenku globálního oteplování se studenti shodli, že píseň bude pozitivně laděná. Individuálně nebo ve dvojicích studenti nejdříve našli pravopisné chyby v českém překladu, na jehož základě doplnili chybějící výrazy do textu anglického. Svou verzi překladu si studenti zkontrolovali poslechem písně, následně jsme společně diskutovali o dalších možnostech překladu a jejich vhodnosti či nevhodnosti pro daný text.
  • odkaz fotky
 • První pomoc – resuscitace/First aid – resuscitation – 2079, PZZP – 1.A (15.10.2021)
  • Studenti 1. A při hodině PZZP v rámci projektu
   EU – Učíme se ze života pro život vyzkoušeli jazykové kompetence v
   nejazykovém předmětu. Cílem aktivity bylo zopakování a rozšíření slovní
   zásoby z oblasti první pomoci. Studenti pomocí elektronického slovníku
   vyhledávali adekvátní pojem, logicky řadili části textu. Osvojili si
   posloupnost jednotlivých kroků při poskytování první pomoci osobě v
   bezvědomí, dovednost kardiopulmonální resuscitace. V závěru hodiny jsme
   se studenty diskutovali na téma významu resuscitace. U některých
   studentů byla znát nedostatečná anglická slovní zásoba.
  • odkaz fotky
 • První pomoc – resuscitace/First aid – resuscitation – 2079, PZZP – 1.B (15.10.2021)
  • Studenti 1. B si v rámci projektu IKAP2 – Učíme se ze života pro život
   zopakovali a rozšířili slovní zásobu z oblasti první pomoci, kdy v
   elektronickém slovníku vyhledávali adekvátní pojem, logicky řadili části
   textu a vyzkoušeli praktický nácvik resuscitace na figuríně. U některých
   studentů byl problém s vyvozováním českých ekvivalentů k anglickým
   pojmům a sestavování anglických pokynů do smysluplného celku. V
   praktickém nácviku byli studenti velice šikovní, byli ohodnoceni známkou
   výbornou.
  • odkaz fotky
 • První pomoc – resuscitace/First aid – resuscitation – 2079, PZZP – 1.C (15.10.2021)
  • Dne 15.10. se žáci 1. C zapojili do projektu IKAP2 – Učíme se ze života
   pro život. Zopakovali a rozšířili si slovní zásobu z oblasti první
   pomoci, osvojili posloupnost jednotlivých kroků při poskytování první
   pomoci osobě v bezvědomí a prakticky vyzkoušeli nácvik KPR na figuríně.
   Někteří žáci neuměli dostatečně pracovat s elektronickým slovníkem a dva
   žáci nebyli příliš ochotni zkoušet resuscitaci na figuríně, ale po
   vysvětlení významu resuscitace a motivaci jsme to úspěšně zvládli.
  • odkaz fotky