Rozvrhy 1. pololetí

rozvrh tříd 2021 první pololetí

Informace k zahájení školního roku

Informace k zahájení školního roku, 1. září 2021 a screeningového (preventivního) testování

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, účinného od 31. 08. 2021 umožní škola TRIVIS v Jihlavě osobní přítomnost žáků na vzdělávání od 1. září 2021, pokud žák

 1. podstoupí preventivní testování antigenními testy 1. září, 6. září a 9 září 2021, testování se provádí vždy bezprostředně po příchodu do školy, nebo
 2. písemným potvrzením (certifikát o provedeném očkování) doloží, že byl očkován proti onemocnění covid-19 a uplynulo již nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; nebo
 3. písemným potvrzením doloží, že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní; nebo
 4. písemným potvrzením doloží, že absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

V případě, že se žák odmítne preventivní testování podle odstavce a), nepředloží písemná potvrzení dle odstavců b), c), d), bude mu umožněna osobní přítomnost na vzdělávání, ale musí po celou dobu, kdy bude přítomen v budově školy nebo smluvního školského zařízení, používat ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor FFP2, KN 95, či obdobně účinný), nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, nesmí použít sprchy.

 

Informace pro žáky prvních ročníků a rodiče žáků prvních ročníků o průběhu dne 1. září 2021 ve škole

Žáci, kteří budou testováni se dostaví do školy v 07.30 hod, ostatní žáci prvních ročníků v 08.00 hod.

Od 08.00 hod do 09.30 proběhnou třídnické hodiny na kmenových učebnách. Budou se jich účastnit pouze žáci.

Od 09.30 hod proběhnou na kmenových učebnách schůzky rodičů s třídními učiteli a vedením školy.

 

Harmonogram screeningového testování

 1. testování proběhne ve třech etapách – 1. září, 6. září, 9. září 2021
 2. testování bude probíhat v učebnách v přízemí, učebny 103, 105, 107

Organizace testování 1. září 2021

 1. první ročníky – viz výše Informace pro žáky prvních ročníků…
 2. druhé ročníky se testují od 08.30 do 09.00 hod, pak třídnická hodina
 3. třetí a čtvrté ročníky se testují od 09.00 do 10.00 hod, pak třídnická hodina

Organizace testování 6. září 2021

 1. druhé a další ročníky se testují od 07.30 do 08.30 hod
 2. první ročníky se testují od 08.30 do 09.00 hod

Organizace testování 9. září 2021

 1. druhé a další ročníky se testují od 07.10 hod
 2. první ročníky budou testovány na odloučeném pracovišti Cyklocamp pod Landštejnem

V případě pozitivního výsledku preventivního antigenního testu nebude studentovi umožněna osobní přítomnost na vzdělávání a postupuje se dále ve smyslu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví.

Poznámka

Ve vnitřních prostorách školy je nutné používat ochranu dýchacích cest s výjimkou učebny. Nákup knih, úhrada pobytu adaptačního kurzu a podobné záležitosti je možné vyřizovat od 07.30 hod na sekretariátu školy.

Informace – pdf verze

 

Učebnice pro první a další ročníky

První ročník – učebnice se prodávají od 19.08.2021 na sekretariátu školy, vždy v době od 08.00 hod do 12.00 hod. Kdo má jako druhý jazyk němčinu – 1.830,-Kč, kdo ruštinu – 1.480,-Kč. Učebnice odborných předmětů se budou vydávat zdarma v září. Při nákupu učebnic lze zároveň zaplatit Adaptační kurz prvních ročníků.

Učebnice pro druhý a další ročníky budou k dispozici v září.  

Plánek školy 2021/2022

Přízemí

1. patro

2. patro

3. patro

Termín podání přihlášek k maturitní zkoušce v podzimním termínu je do 23. července 2021 na sekretariát školy.

Fotky tříd (1. – 3. ročníky)

Fotky 1.-3. ročníků

https://www.trivisjihlava.cz/o-skole/nase-tridy/letosni-rok/

Seznamy žáků 1. ročníků ve školním roce 2021 / 2022

 

 

 

 

Zabezpečení chodu školy po dobu hlavních prázdnin

Úvodní soustředění 1.ročníků – Landštejn 2021

 • Třídy: 1.A, 1.B, 1.C
 • Datum konání: 7.9. –  9.9.2021
 • Místo:  Cyklocamp pod Landštejnem, oblast Česká Kanada
 • Ubytování:  čtyř nebo šestilůžkové pokoje v ubytovně
 • Instruktoři: Mgr. Dagmar Neprašová, Mgr. Martin Tulis
 • Pedagogický dozor: třídní učitelé 1. ročníků
 • Sraz : středa 7.9.2021 v 9:45 na hlavním vlakovém nádraží v Jihlavě (před hlavní budovou). Odjezd: 10:23 směr Slavonice, příjezd do Slavonic 12:26
 • Návrat: čtvrtek 9.9.2021 v 17:36 na hlavní vlakové nádraží v Jihlavě, ze Slavonic 15:25     s přestupem v Telči v 16:36

 

Výsledky přijímacího řízení 2021

U přijímacího řízení bylo možno získat 100 bodů. Nejlepší z žáků (2021-5) získal 88,2 bodů. Poslední žák (2021-34), který byl přijat, získal 38,6b. Přijatí žáci se v určený čas dostaví k podpisu smlouvy.

Zákonný zástupce má právo požádat o nahlédnutí do spisu a vyjádřit se k podkladům vedoucích k vydání Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu.

Nepřijatí žáci se mohou odvolat. Odvolání je třeba podat písemně řediteli školy, a to ve lhůtě tří pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Lhůta 3 pracovních dnů je dodržena i tehdy, pokud je v poslední den lhůty odvolání podáno na poštu. V případě, že budete odvolání posílat poštou, je vhodné ho poslat doporučeně, nejlépe i s dodejkou.
Dodržení lhůty 3 pracovních dnů stanovené pro podání odvolání je naprosto nezbytné, protože opožděně podané odvolání by musel ředitel školy zamítnout.
Na odvolání není formulář je nutné uvést důležité údaje (jméno žáka, název školy, název oboru, podpisy zákonného zástupce a žáka) a důvody, proč se odvolání podává.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek ve škole, kde byl přijat na základě odvolání nebo byl přijat na obor bez talentové zkoušky za předpokladu, že zápisový lístek uplatnil při přijetí do oboru s talentovou zkouškou (§ 60g odst. 7 školského zákona).  Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka TRIVIS – Střední škola veřejnoprávní a Vyšší odborná škola bezpečnosti silniční dopravy Jihlava, s.r.o. a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.